Projectmanagement

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Een veilig uitgaansgebied is essentieel voor iedere gemeente in Nederland. Het heeft een positieve invloed op de leefbaarheid en veiligheid in de binnenstad en het bevordert een positief imago van de horeca. Veilig uitgaan is een aandachtsgebied dat niet meer weg te denken is uit het gemeentelijk veiligheidsbeleid.

Een structurele samenwerking tussen de betrokken partijen is daarbij onontbeerlijk. Iedere partij neemt haar eigen verantwoordelijkheid en gezamenlijk wordt het uitgaansgebied geprofessionaliseerd. Veiligheid is namelijk veel meer dan alleen het voldoen aan de wettelijke regels. Het gaat om een gedeelde verantwoordelijkheid. Het landelijk expertisecentrum ‘Centrum voor Criminaliteitsbeheersing en Veiligheid’ (CCV) heeft een zeer bruikbaar instrument ontwikkeld, namelijk de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU). Met als doel om de veiligheid en kwaliteit te vergroten en de overlast te verkleinen in een uitgaansgebied. De Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan is inmiddels een beproefd en bewezen instrument. In veel gemeenten in Nederland, waaronder Apeldoorn, wordt dit instrument met succes gehanteerd. De meerwaarde zit vooral in de eenvoudige structuur, de praktische insteek, het voorkomen van vrijblijvendheid, het daadwerkelijk nakomen van afspraken en het realiseren van meetbare, zichtbare resultaten.
Onafhankelijke procesbegeleiding, een neutrale projectleider bevordert het proces.

Vanaf 1998 ben ik in veel verschillende gemeenten werkzaam geweest als projectleider Veilig Uitgaan. Van 1998 tot en met 2005 was dit als projectleider bij Polyground en vanaf 2006 als zelfstandige. Op onderstaande kaart staan de gemeenten aangegeven waar ik als projectleider Veilig Uitgaan heb gewerkt of nog werkzaam ben.

Buurtregels

Buurtregels zijn te beschouwen als een gedragscode in een buurt.

Landelijk is een ‘handreiking gedragscodes’ beschikbaar gesteld vanuit het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Deze geldt voor onder andere scholen, sportverenigingen en buurten. De handreiking is opgesteld omdat in onze samenleving sprake is van anonimiteit en afzijdigheid. Hierdoor spreken mensen elkaar steeds minder aan op ongewenst gedrag en houden zij te weinig rekening met elkaar. Door het niet aanspreken van elkaar kan ongewenst gedrag makkelijk en ‘ongestraft’ tot ontwikkeling komen. Het gezamenlijk ontwikkelen van buurtregels is een praktische maatregel om deze cultuur weer om te buigen naar een veilig en prettig leefklimaat. Gedragsregels maken het makkelijker om goed gedrag te bevorderen en mensen te stimuleren om elkaar aan te spreken op hun gedrag.

Gedragsregels worden vrijwillig aangegaan, zijn geen wettelijke verplichting. Het gaat in feite om een sociale verplichting die mensen vrijwillig met elkaar aangaan.

Voorwaarden voor het ontwikkelen van buurtregels:

  • dient in nauwe samenwerking met de doelgroep te gebeuren;
  • buurtregels verwijzen naar concreet gedrag;
  • zijn duidelijk en zichtbaar vastgelegd en
  • er zijn afspraken gemaakt over de naleving ervan.

Het instellen van buurtregels bevordert de sociale cohesie, er wordt beter met elkaar omgegaan en het is een manier om overlast aan te pakken. Bovendien weten nieuwe bewoners direct waar zij aan toe zijn. Bijkomend voordeel is dat op termijn het imago van de buurt verbetert. Met het opstellen van buurtregels wordt een olievlekwerking in de buurt gecreëerd.

In de wijk Fokkesteeg in Nieuwegein heb ik het proces van buurtregels begeleid. Dit in combinatie met de training ‘omgaan met jongeren op straat’ op verzoek van bewoners.

Voor specifieke informatie of vragen, neem gerust contact met mij op.

Scroll naar top